Zespół Planowania Rozwoju Miast i Wsi (S1)

 

mgr Wiktor Głowacki
Kierownik Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
Planista (uprawniony urbanista zgodnie z Art. 5 pkt 3) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 32)
mail: wglowacki@irm.krakow.pl

mgr Janusz Komenda
Planista
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 32)
mail: jkomenda@irm.krakow.pl

mgr Magdalena Zalasińska
Planista
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 32)
mail: msupernak@irm.krakow.pl

mgr inż. Ilona Jankowska
Planista
Członek Zespołu S1 Planowania Rozwoju Miast i Wsi
tel. służbowy: 12 634 26 85 (wewn. 33)
mail: ijankowska@irm.krakow.pl

Projekty realizowane / zrealizowane
* studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
* prognozy oddziaływania na środowisko,
* opracowania ekofizjograficzne,
* analizy urbanistyczne;

Publikacje / osiągnięcia naukowe (projekty)
Projekty badawcze:
CHANGES – zmienne zagrożenia hydro-meteorologiczne analizowane przez nową generację europejskich naukowców. Sieć szkoleniowa Marii Curie dla początkujących naukowców. Projekt realizowany w latach 2011-2014 w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Dziedzictwo Kulturowe w Planowaniu Przestrzennym Małych Miast Karpackich w Kontekście Konwencji Karpackiej – Projekt realizowany od 2015 r. w ramach działalności statutowej.

Publikacje:
K. Prenger-Berninghoff, V. J. Cortes, T. Sprague, Z. C. Aye, S. Greiving, W. Głowacki, and S. Sterlacchini (2014), The connection between long-term and short-term risk management strategies for flood and landslide hazards: examples from land-use planning and emergency management in four European case studies Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 3261-3278
W. Glowacki (2016), Environmental Aspects of Formal and Physical Networking of Polish Settlements in the Context of Reformed Administration. Sociology and Anthropology, 4 , 638 – 651. doi: 10.13189/sa.2016.040714
W. Głowacki , J. Komenda, M. Zalasińska, I. Jankowska, F. Imrich, The Heritage of Carpathian Towns in Urban Planning and in Carpathian Convention – Convergence Divergence or Indifference. Złożony do recenzji w czasopiśmie “Geografie”