Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym (B5)

[Kraków]

Działalność zakładu koncentruje się wokół problematyki związanej z rozwojem lokalnym i regionalnym. Prowadzone przez nas badania mają charakter naukowy oraz ekspercki. Podejmowana w nich tematyka czerpie źródła z najbardziej aktualnej wiedzy oraz doświadczeń, także od naszych zagranicznych partnerów.

Celem naszych badań jest wsparcie samorządów terytorialnych w prowadzeniu polityki rozwojowej, w szczególności w zakresie wdrażania oraz poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie obszarami miejskimi.

W ramach działalności zakładu zrealizowano następujące projekty:

– Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego (2016) – projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

– Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim (2016)– projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

– Opracowanie metodologii szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego jednostek samorządu terytorialnego i ich partnerstw (2015) – projekt został zrealizowany na zlecenie Związku Miast Polskich.

– Raport o stanie polskich miast 2016, Rozwój gospodarczy (2015-2016).

– EUrbanities – Empowering civil participation trough game based learning (2015-2018) – projekt finansowany ze środków unijnych – Erasmus + Programme.

– Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych (2013-2016) – projekt został zrealizowany w ramach programu SONATA, NCN.

– Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie (2015-2016) – projekt współfinansowany przez Polsko Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.

– The LEADER method transferring V4 experiences to Georgia (2014-2015) –projektzostał zrealizowany w ramach współpracy z International Visegrad Fund – Extended Standard Grant V4 EaP.

– Factors of the success of thermal parks in Visegrad Group countries: exchange of good practice (2012-2013) – projekt został zrealizowany w ramach współpracy z International Visegrad Fund.

 

ZESPÓŁ Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym (B5):

mgr Łukasz Sykała
Kierownik Zakładu
e-mail lsykala@irm.krakow.pl, tel. +48 12 634 23 22 w.24

Absolwent geografii oraz zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie i doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obszary i zainteresowania badawcze:
• rozwój regionalny i lokalny
• polityka regionalna (w tym polityka spójności Unii Europejskiej)
• zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
• rewitalizacja miast i odnowa wsi

Publikacje:
• Sykała Ł., Dej M., Jarczewski W., 2015, Distribution of LEADER supportdesigned to localagricultural products in Poland, International Journal of AgriculturalResources, Governance and Ecology, 11, 2, s. 123–142.
• Sykała Ł., Dej M., Wolski O., 2015, Wsparcie edukacji na obszarach wiejskich z wykorzystaniem programu LEADER, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 81–94.
• Jarczewski W., Huculak M., Dej M., Sykała Ł., 2015, Beyond Localness: Development Dimensions of the Niepołomice Industrial Zone, [w:] Micek G. (red.), UnderstandingInnovation in EmergingEconomicSpaces. Global and LocalActors, Networks and Embeddedness, Ashgate, s. 165–190.
• Sykała Ł., Dej M., Wolski O., 2015, Executivesummary: information and conclusions from the project, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 9–21.
• Sykała Ł., 2015, Basic principles and features of the LEADER approach, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 41–54.
• Sykała Ł., Wolski O., Trantinová M., Erőss A., Hámorník J., Čičová T., Vajcíková R., Rybár V., Buday M., 2015, The LEADER Approach in VisegradGroupcountries in 2007–2013, [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 55–87.
• Sykała Ł., 2015, The LEADER Approach in Poland in 2007–2013 (selectedaspects), [w:] Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (red.), The LEADER Method. TransferringExperience of the VisegradGroupCountries to Georgia, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 89–127.
• Wiedermann K., Sykała Ł., 2014, Air transport development in Poland after 1989, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 119–134.
• Sykała Ł., 2014, Air transport development in national and regionalstrategicdocuments, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 135–146.
• Sykała Ł., 2014, Supporting the development of air transport infrastructure in Poland in 2007–2013, [w:] Trzepacz P. (red.), Polishairports in transition 2004–2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 147–156.
• Domański B., Działek J., Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
• Domański B., Guzik R., Działek J., Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Łobodzińska A., Kocaj A., Kowalski Ł., Micek G., Nikitin U., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
• Gwosdz K., Ciechowski M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Micek G., Sykała Ł., Biernacki W., Górecki J., Łękawska S., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

mgr Agnieszka Mucha
analityk-badacz
e-mail amucha@irm.krakow.pl, tel. +48 12 633 85 72 w. 22

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku geografia o specjalności gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Zakładzie Badań Procesów Rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wolnym czasie tańczy West Coast Swing i pomaga malować szlaki górskie.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– partycypacja społeczna,
– budżety obywatelskie,
– rewitalizacja,
– planowanie przestrzenne,
– geografia miast

Publikacje:
Dobosz A., 2016, Postawy partycypacyjne mieszkańców Żywca, „Problemy Rozwoju Miast” 2016, nr 1, 15-27

mgr Agnieszka Świgost
badacz, asystent
e-mail aswigost@irm.krakow.pl, tel. +48 12 633 85 72 w. 23

Geograf. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu International Visegrad Fund Scholarship realizowanego w Instytucie Geografii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. W czasie studiów aktywnie działała w Kole Geografów UJ i Europejskim Stowarzyszeniu Młodych Geografów EGEA. Koordynator projektu – „EUrbanities – Empowering civil participation trough game based learning” – realizowanego w IRM w ramach programu Erasmus +.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– geografia miast,
– deprywacja społeczna,
– partycypacja społeczna

Publikacje:
– Świgost A., 2016, Recenzja książki Marty Smagacz-Poziemskiej „Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców”, Folia Sociologica, 57 (w trakcie).
– Świgost A., 2015, The transformation of the natural environment of the Polish and Ukrainian Bieszczady Mountains due to tourism and other forms of human pressure, Current Issue of Tourism Research, 5/2.