Zakład Urbanistyki Stosowanej (B1)

[Warszawa]

Aktywność zakładu koncentruje się na praktycznych aspektach stosowania regulacji z zakresu planowania przestrzennego. Celem działalności zakładu jest modelowanie planowania przestrzennego poprzez formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych procedur i opracowanych metod. Sporządzane dokumenty planistyczne, w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, stanowią platformę wdrożeniową zmian systemowych oraz podstawę do analiz skutków ich wprowadzenia. Posiadane doświadczenie praktyczne jest także wykorzystywane do prowadzenia działalności eksperckiej przy procedowanych zmianach przepisów z zakresu planowania przestrzennego.

Głównym obszarem działalności zakładu są:
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• analizy potrzeb i możliwości rozwoju gmin,
• analizy zmian w zagospodarowani przestrzennym gmin,
• oceny aktualności dokumentów planistycznych,
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• inne opracowania planistyczne, ekspertyzy, opinie i raporty w odniesieniu do szczebla lokalnego systemu planowania przestrzennego.


mgr inż. arch. Cezary Maliszewski
Kierownik Zakładu
e-mail maliszewski@igpim.pl, tel. (22) 619 83 86

Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej.
Główny projektant kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (m. in. Konin, Tarnów, Krasnystaw, Kobyłka, Lębork, Nałęczów, Zakopane, Augustów, Otwock, Stegna, Bałtów).

Posiada uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Nr MA/036/07.

Obszar zainteresowań badawczych:
– model praktyczny planowania przestrzennego,
– aspekty prawne systemu planowania przestrzennego

Publikacje:
– Maliszewski C., 2016, Metody planowania przestrzennego obszarów turystycznych i rekreacyjnych na poziomie lokalnym, Człowiek i środowisko, Tom 40 (2) s. 59-82, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
– Topczewska T., Maliszewski C., 2015, Plany miejscowe gmin podwarszawskich. Sposób realizacji polityki urbanizacji, Człowiek i środowisko, Tom 39 (1) s. 5-17, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa,
– Maliszewski C.,2014, Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Człowiek i środowisko, Nr 38 (3-4) s. 69-90, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa,
– Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych gmin – na przykładzie gmin podwarszawskich, Człowiek i środowisko, Nr 38 (1) s. 23-43, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

mgr Rafał Kołtyś
geograf-planista
e-mail kippim.lublin@interia.pl, tel. +48 500 692 648

Absolwent geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, o specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna z kartografią i specjalizacji: planowanie przestrzenne (2002 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2010 r.), które umożliwiły uzyskanie kwalifikacji Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie (WA-420) do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszary i zainteresowania badawcze:
Problematyka kształtowania zintegrowanego systemu planowania (społeczno-ekonomicznego, finansowego, infrastrukturalnego i przestrzennego) w odniesieniu do realizacji zrównoważonej polityki przestrzennej i planowania przestrzennego, w tym w odniesieniu do zjawisk zachodzących w ramach obszarów funkcjonalnych.

Najważniejsze publikacje:
– Funkcjonowanie systemu przyrodniczego centralnej części Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, pod red. dr arch. Robert Jackowski, 2008, Uniwersytet Warszawski.
– Deregulacja zawodu urbanisty w Polsce w świetle przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej [w:] Wybrane problemy planowania przestrzennego, Człowiek i Środowisko Nr 3-4/2014, IGPiM.

Realizacja w ostatnich latach następujących tematów z zakresu polityki i planowania przestrzennego (w roli projektanta):
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usługowego położonego pomiędzy terenami PKP a ul. Gen. L. Okulickiego i ul. Popiełuszki w Stalowej Woli (2014 r.),
– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polna, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu (2015 r.),
– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych (2017 r.),
– zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (2017 r.).

mgr inż. Agnieszka Odolecka
urbanista
e-mail a.odolecka@igpim.pl, tel. (22) 619 13 50

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się głównie opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– urbanistyka,
– planowanie przestrzenne,
– zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast,
– przestrzenie publiczne.