Zakład Metodyki Planowania Przestrzennego (B1)

 

ZESPÓŁ Zakładu Metodyki Planowania Przestrzennego (B1):

Pok.50 tel. +48 634 25 13 w. 50

dr Grażyna Korzeniak
e-mail gkorzeniak@irm.krakow.pl
– Kierownik zakładu, adiunkt, mgr inż. leśnictwa, dr nauk o ziemi w zakresie geografii.
Urbanista praktyk, członek Izby Urbanistów, główny projektant studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Autorka opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych. Autorka publikacji z zakresu procesów rozwojowych miast, metodyki planowania przestrzennego i zagadnień środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Uczestniczyła w projektach Unii Europejskiej INTERREG III C, Inter METREX, INTERREG III B REPUS , Urbact Joining Forces, HerMan
Obszary i zainteresowania badawcze:
– praktyka i teoria planowania przestrzennego,
– procesy rozwojowe miast i regionów,
– przestrzenne struktury przyrodnicze obszarów zurbanizowanych.

mgr inż. Ewa Arvay-Podhalańska
e-mail epodhalanska@irm.krakow.pl
– Zastępca Kierownika Zakładu, mgr inż. architekt, praktykujący urbanista i architekt, członek Izby Urbanistów, łączący w swojej działalności prace badawcze i wdrożeniowe. Posiada doświadczenie administracyjne w samorządzie szczebla gminnego i wojewódzkiego m.in. współorganizując w związku w wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pracę Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.
Główny projektant i współautorka wielu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych i prac studialnych dla miast i gmin Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Autorka szeregu prac badawczo- naukowych, studialnych i wdrożeniowych w zakresie metodyki planowania przestrzennego i kształtowania zabudowy. Uczestniczyła w projekcie Unii Europejskiej HERMAN – Management of Cultural Heritage in Central Europe Areas. Członek Izby Architektów, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Urbanista
Obszary i zainteresowania badawcze:
– metodyka planowania przestrzennego na poziomie miejscowym i regionalnym,
– kształtowanie struktur przestrzennych i form zabudowy,
– ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w planowaniu przestrzennym

dr Katarzyna Gorczyca
e-mail kgorczyca@irm.krakow.pl
– dr nauk o ziemi, adiunkt, badacz, planista
Absolwentka Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Planowanie krajobrazu i gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyła w stażach badawczych w Norwegian Institute for Urban and Regional Research w Oslo oraz w Instytucie Geografii na Uniwersytecie w Zagrzebiu.
Pracę doktorską pisała na temat zachodzących przemian społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki wielkich osiedli mieszkaniowych, jakość i poziom życia mieszkańców miast, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej. Uczestniczka i koordynatorka projektów finansowanych ze środków krajowych (NCN i NCBiR) oraz międzynarodowych (URBACT II, INTERREG III B CADSES, CENTRAL EUROPE). Współautorska opracowań planistycznych Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych oraz prognoz środowiskowych.
Obszary i zainteresowania badawcze:
– wielkie osiedla mieszkaniowe,
– jakość i poziom życia mieszkańców miast,
– planowanie przestrzenne,
– gospodarka przestrzenna, rewitalizacja osiedli,
– geografia społeczna