Zakład Kształtowania Zieleni (B8)

[Warszawa]

Prowadzone i projektowane główne kierunki działalności Zakładu Kształtowania Zieleni:

1. Opracowania strategicznych programów zrównoważonego rozwoju zieleni poprzez kompleksową ocenę stanu istniejącego i jej możliwości rozwojowych na terenach miejskich:
– inwentaryzacja i ocena wartości zasobów drzew oraz możliwości rozwojowych (określenie wartości strukturalnej zasobów za pomocą nowej metody wyceny kompensacyjnej wartości drzew)
– efektywność zasobów drzew poprzez określenie wielkości i wartości usług ekosystemowych oraz ponoszonych kosztów
– określenie kierunków i metod zwiększania efektywności zieleni w świadczeniu usług ekosystemowych w planach zrównoważonego rozwoju miast

2. Bieżące opracowania i ekspertyzy stanu zieleni miejskiej:
— inwentaryzacje i gospodarka drzewostanem
– doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony drzew na terenie budowy
– ekspertyzy w zakresie statyki drzew pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia
– zabiegi poprawy kondycji drzew o słabej żywotności lub uszkodzonych
– badania drzew oraz ich zespołów pod kątem rokowań rozwoju
– rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie drzew w trudnych warunkach siedliskowych oraz poprawiające warunki rozwoju drzew miejskich

2. Opracowanie programów edukacyjnych na temat roli i znaczenia zieleni skierowanych do przedszkoli i szkół oraz pracowników samorządowych:
– rozwój programów demonstracyjnych z czynnym udziałem dzieci i młodzieży
– dobre praktyki w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni w miastach
– opracowanie poradników praktycznej wiedzy na temat, sadzenia, pielęgnacji, cięcia, doboru gatunków do miejsc planowanych nasadzeń.

dr inż. Marek Sitarski
Adiunkt, Kierownik Zakładu
e-mail marek.sitarski@igpim.pl, tel. kom. 663 024 755, tel. st. (22) 677 30 92

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Leśnym SGGW, 1973 r.
Doktorat w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Przyrodniczego, 1989 r.

Obszary i zainteresowania badawcze:
• ocena funkcjonowania drzew i krzewów w warunkach oddziaływania miejskiej infrastruktury technicznej,
• polska metoda wyceny wartości odtworzeniowej (strukturalnej, kompensacyjnej) drzew miejskich,
• ocena i wycena usług ekosystemowych zadrzewień miejskich.

inż. Nina Stawowska-Carewicz
starszy specjalista
e-mail nina@igpim.pl, tel. (22) 677 30 93

Absolwentka architektury krajobrazu na SGGW, Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW-SGH i studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami IGPiM-SAN, Certyfikat Inspektora nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym

Obszary zainteresowań:
– zieleń miejska
– usługi ekosystemowe

Publikacje:
· Inwentaryzacje terenów zieleni na przykładzie Warszawy i Gliwic – prace terenowe, Człowiek i Środowisko 3-4/2011
· Administracyjny problem z ustaleniem wielkości pierśnicowego obwodu drzew w wieku 10 lat, Człowiek i Środowisko 4/2013
· I-Tree Eco – nowe źródło informacji dla planowania zieleni w mieście, Człowiek i Środowisko 3-4/2016
· Struktura roślinna Parku Praskiego określona za pomocą modelu I-Tree Eco, Człowiek i Środowisko 1/2017