Zakład Gospodarowania Przestrzenią (B7)

[Warszawa]


Zakres prac Zakładu obejmuje prace badawcze i ekspertyzy dotyczące w szczególności następujących zagadnień:
• planowanie zintegrowane, w tym problemy planowania i zarządzania rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych (obszarów metropolitalnych)
• problemy i skutki przemian urbanizacyjnych zachodzących w strefach podmiejskich, w tym procesów suburbanizacji
• rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych/kryzysowych
• partycypacja społeczna w planowaniu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
• konflikty przestrzenne w mieście i metody ich rozwiązywania
• uwarunkowania prawne planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.

W Zakładzie wykonywane były opracowania o charakterze:
ekspertyz
– oceny stopnia degradacji zagospodarowania miejskiego
– oceny programów i projektów rewitalizacyjnych
opracowań planistycznych
– strategie rozwoju gmin
– lokalne plany rozwoju
– lokalne programy rewitalizacji.

Szczególne miejsce w pracach Zakładu zajmują również zagadnienia na styku prawodawstwa i gospodarki przestrzennej, m.in. wykonane było szerokie rozpoznanie prawnych uwarunkowań ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec możliwości zagospodarowania terenu, analizy prawnych zapisów dotyczących uwzględniania terenów zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zagadnień ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, określania zasad podziału nieruchomości w planach miejscowych, procedury i konsekwencji przyjęcia uchwały reklamowej przez gminy.
Wypracowane w Zakładzie przez lata rozwiązania dotyczą również doskonalenia warsztatu planistycznego poprzez wdrażanie interoperacyjności i harmonizacji do planowania przestrzennego w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dorobek Zakładu obejmuje także problematykę monitoringu planowania przestrzennego w Polsce, na poziomie gmin. Prowadzone były w nim prekursorskie badania w tym zakresie wynikające z zapotrzebowania administracji rządowej.
W chwili obecnej Zakład zatrudnia 7 osób (w tym 5 ze stopniem doktora): 1 ekonomistę (p.o. kierownika Zakładu), 2 geografów specjalizujących się w gospodarce przestrzennej, 1 architekta-urbanistę i historyka, 1 socjologa miasta, 1 mgr zarządzania – urbanistę i 1 prawnika. Wszyscy zatrudnieni specjaliści są związani z planowaniem przestrzennym bądź rewitalizacją poprzez praktykę zawodową, a Zakład podejmuje w tym zakresie ścisłą współpracę z innymi jednostkami Instytutu.

dr Anna Fogel
e-mail fogel.nauka@gmail.com, tel. 691143878

Doktor nauk prawnych – rozprawa doktorska „Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym” obroniona w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Obszary i zainteresowania badawcze:
– prawo administracyjne, zwłaszcza zagadnienia planowania przestrzennego,
– prawo ochrony środowiska

Publikacje:

 • G. Goleń, A. Fogel, A. Staniewska (red. A. Fogel) Ustawa krajobrazowa – komentarz, Warszawa 2016
 • A. Fogel, Kompetencje gminy w ustanawianiu form ochrony przyrody i ochrony zabytków, Samorząd Terytorialny 11/2015
 • W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka – Federczyk, Ochrona Środowiska w działalności inwestycyjnej, Warszawa 2015
 • A. Fogel, Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu, Samorząd Terytorialny 12/2014
 • A. Fogel, Środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013
 • A. Fogel, Dopuszczalność wprowadzania do tekstu planu miejscowego obowiązków proceduralnych [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, T. III, 2014
 • A. Fogel, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny 9/2014
 • A. Fogel, Identyfikacja i analiza przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływających na ład przestrzenny poprzez określanie możliwości zagospodarowania terenu [w:] A. Fogel (red.) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny, Warszawa 2014
 • A. Fogel, Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – problemy na gruncie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Człowiek i Środowisko 1-2/2013
 • A. Fogel, Skala rysunku planu miejscowego a zasady jego sporządzania, Samorząd Terytorialny 7-8/2013
 • A. Fogel, Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, Człowiek i Środowisko 4/2012
 • A. Fogel, Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, Człowiek i Środowisko, 1-2/2012
 • A. Fogel, Prawne determinanty określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu a władztwo planistyczne gminy [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Warszawa 2012
 • A. Fogel, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 2.06.2010, IV SA/Wa 476/10 (pojęcie „terenu zieleni”), Gdańskie Studia Prawnicze Nr 3/2011
 • A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.
 • A. Fogel, Ocena środowiskowych skutków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej – zagadnienia prawne [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź – Poznań 2011
 • A.Fogel, Prawne aspekty informacji przyrodniczej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko [w:] M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, 2011
 • A. Fogel, Instytucja „dobrego sąsiedztwa” przy ustalaniu warunków zabudowy – ewolucja poglądów doktryny i orzecznictwa. Człowiek i Środowisko 3-4/2010
 • A. Fogel, Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych [w:] Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, 2010
 • A. Fogel, Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Samorząd Terytorialny 5/2010
 • Współautor monografii: K. Pawłowska (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, 2010
 • A. Fogel, Prawne aspekty udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Człowiek i Środowisko 1-4/2009
 • A. Fogel, Plany ochrony obszarów chronionych jako instrument kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym, Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 3-4/2008
 • A. Fogel, P. Fogel, Rola uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy – wybrane zagadnienia. Człowiek i Środowisko 1-2/2008
 • A. Fogel, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym jako przejaw realizacji interesu publicznego [w]: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), 2008
 • A. Fogel, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo własności [w]: S. Kozłowski, P. Legutko – Kobus (red.): Planowanie Przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, 2007
 • A. Fogel, P. Szkudlarek: Przestrzenne bazy danych jako przedmiot dostępu do informacji – prawo i praktyka. Człowiek i Środowisko, Nr 1-2 2004

 

mgr Zofia Bida-Wawryniuk
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail zofia@igpim.pl, tel. (22) 741 31 97

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2011-2012)
– studia podyplomowe w zakresie: urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej
Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1999-2004)
– studia magisterskie: zarządzanie i marketing

Obszary i zainteresowania badawcze:
– partycypacja społeczna,
– konflikty społeczno-przestrzenne,
– wpływ realizowanych inwestycji na jakość życia mieszkańców miast i wsi,
– rozwój zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego służącego rozwojowi turystycznemu miejscowości.

Najważniejsze publikacje:
Współautor publikacji (artykułów) w kwartalniku „Człowiek i Środowisko”, pt.:
Dostęp mieszkańców woj. mazowieckiego do informacji publicznej z zakresu planowania przestrzennego, Człowiek i Środowisko 33 (1-4) 2009, s. 53-66,
Planowanie strategiczne i operacyjne terenów wypoczynkowych, Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s. 91-120,
Konflikty społeczno-przestrzenne w Warszawie w latach 2013-2014, Człowiek i Środowisko nr 2/ 2016, s. 5-27,
Uwarunkowania planistyczno-prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce i w innych krajach europejskich, Człowiek i Środowisko (oddano po recenzji do druku – listopad 2017 r.),
Współpraca merytoryczna przy artykule dr Waldemara Siemińskiego pt. Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian zagospodarowania przestrzennego i jako metoda wzmacniania dyskusji publicznej w procesie planowania przestrzennego, Człowiek i Środowisko 35 (1-2) 2011, s. 37-52.

Prowadzone badania:

 • Stan obecny (od 2017 do dziś) – „Świadomościowe uwarunkowania współpracy i wyborów życiowych mieszkańców oraz władz lokalnych na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych”, „Konflikty społeczno-przestrzenne w wielkim mieście na przykładzie Warszawy. Metoda analizy”, „Społeczno-ekonomiczne skutki stosowanych w polskim prawodawstwie procedur planistycznych lokalizowania elektrowni wiatrowych”;
 • Lata 2015 – 2016 -”Konflikty społeczno-przestrzenne w Warszawie w latach 2013 – 2014”;
 • Lata 2013 – 2014 – „Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych” oraz „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – stan wiedzy i przewidywań na przyszłość”;
 • Lata 2011 – 2012 – „Czynniki społeczno – gospodarcze w procesie planowania przestrzennego. Metody pozyskiwania danych społeczno-gospodarczych, wizualizacji oraz oceny oddziaływania”;
 • Lata 2009 – 2010 – „Prognozowanie zmian krajobrazu i planowanie rozwoju miasta z udziałem społecznym. Ocena przydatności technik cyfrowego modelowania terenu i fotomontażu – analizy wariantowe na przykładzie Kazimierza Dolnego”;
 • Lata 2008 – 2009 – „Dostęp mieszkańców woj. mazowieckiego do informacji publicznej z zakresu planowania przestrzennego”
 • W roku 2007 – „Ocena zmian w strukturze przestrzennej zasobów zieleni i sposobie zagospodarowania wybranych wnętrz osiedlowych w okresie 1988 – 1990. Badania porównawcze”.

W latach 2009 – 2015 koordynowała projekty: SUiKZP Gminy Iwonicz-Zdrój; SUiKZP gminy Kiernozia; SUiKZP Gminy Aleksandrów Kujawski; SUiKZP miasta i gminy Szamotuły; MPZP gminy Kiernozia. Uczestniczyła także jako współautor w wykonywaniu szeregu innych projektów.

mgr Paweł Sudra
geograf, specjalista GIS, urbanista
e-mail pawel.sudra@igpim.pl, tel. (22) 741 31 97

Absolwent studiów magisterskich w zakresie geografii, w specjalności Geoekologia i Kształtowanie Krajobrazu na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzupełniających studiów magisterskich na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia) – program GIMA (Geographical Information Management and Applications), realizowany przez 4 uczelnie holenderskie w zakresie systemów informacji przestrzennej. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna i urbanistyka” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pracownik KIPPiM oraz doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (grant NCN). Ponadto w swojej karierze zawodowej uczestniczył jako współautor w wykonywaniu opracowań planistycznych (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) dla gmin z obszaru województwa mazowieckiego, był zaangażowany w realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej, upowszechniania zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na rzecz środowiska przyrodniczego oraz europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE, a także był autorem artykułów w czasopismach popularno-naukowych.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– planowanie przestrzenne i urbanistyka,
– problemy rozwoju lokalnego,
– obszary metropolitalne i funkcjonalne,
– problemy rozwoju osadnictwa, w tym suburbanizacji,
– zagadnienia uwarunkowań lokalizacji i skutków oddziaływania instalacji OZE,
– środowisko przyrodnicze w mieście, usługi ekosystemowe, obszary chronione,
– geoinformacja i infrastruktury informacji przestrzennej.