RewitalizacjaII KONGRES REWITALIZACJI MIAST Kraków (12-14.09.2012)Podsumowanie II Kongresu Rewitalizacji Miast

Kraków, 14.09.2012 r.
                                                     PODSUMOWANIE

W Krakowie w dniach 12-14 września 2012 r. w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się II Kongres Rewitalizacji Miast.
W czasie obrad Kongresu blisko 300 osób uczestniczyło w 7 sesjach plenarnych i 7 sesjach równoległych (tematycznych). Uczestnicy wysłuchali 83 referentów i 12 panelistów.
W Kongresie uczestniczyli także goście z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowenii, Czech, Bośni i Hercegowiny i dalekiej Libii.
Gośćmi honorowymi Kongresu byli Pani Minister Elżbieta Bieńkowska (MRR), Pan dr Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Janusz Sepioł Senator RP.
Wśród imprez towarzyszących Kongresowi na uwagę zasługiwały:
uroczyste otwarcie pierwszego dnia Kongresu przez Panią Elżbietę Koterbę Wiceprezydent Miasta Krakowa wystawy prac konkursowych: Międzynarodowego Konkursu Ideowego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz wyników konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w osi Alei Róż i Placu Centralnego w Nowej Hucie.
Zainteresowaniem cieszyła się wycieczka studialna zorganizowana 15. września pod hasłem Rewitalizacja jako narzędzie wspierania kultury i nauki, podczas której zapoznano się z przykładami wykorzystania obiektów poprzemysłowych dla potrzeb kultury (hala ocynowni huty Acelor Mittal, teatr Łaźnia Nowa), adaptacją przedwojennego lotniska Rakowice-Czyżyny dla potrzeb nowoczesnego Muzeum Lotnictwa Polskiego, rewitalizacją terenów powojskowych dla potrzeb budowy nowoczesnego Centrum Muzyki i Kultury, a także rewitalizacją terenów poprzemysłowych dla potrzeb budowy ośrodka naukowego oraz rozwoju turystyki religijnej („Białe morza”, Centrum im.Jana Pawła II) czy spontaniczną rewitalizacją Kazimierza jako przykładem zagrożeń wynikajacych z niekontrolowanego przebiegu procesu odnowy.
II Kongres Rewitalizacji Miast był okazją do ujawnienia szerokiej gamy problemów związanych z procesem rewitalizacji, a także do poszukiwania rozwiązań.
W świetle wypowiedzi uczestników, pomimo wielu konkretnych rozwiązań, a nawet widocznych sukcesów, nie ubywa problemów i dochodzą nowe, jak np. rewitalizacja zdegradowanych terenów zieleni w miastach.
Dziś nie wystarczy, jak się wcześniej wydawało, ustawa o rewitalizacji, ustanowienie rewitalizacji jako zadania publicznego i większe, w tym unijne, środki finansowe. Potrzebne jest rzeczywiste traktowanie rewitalizacji jako integralnej części polityki rządu wobec miast, angażującej cały system zarządzania rozwojem, a w szczególności:
• dokonanie zmian w systemie prawnym dotyczących między innymi statusu rewitalizacji, podstaw finansowania i organizowania działań rewitalizacyjnych, a także w systemie planowania ku bardziej zorientowanemu na problemy operacyjne, tak aby wspomagać:
    - optymalny rozwój ekonomiczny,
    - rosnącą jakość życia, w tym bezpieczeństwo,
    - coraz mniejsze angażowanie środowiska przyrodniczego w aktywność człowieka,
• przeciwdziałanie degradacji nie tylko zasobów fizycznych, ale także kulturowych i przyrodniczych,
• bardziej skuteczne podjęcie wciąż nierozwiązanych problemów mieszkaniowych, uwzględniając różne formy własności.
    Niezbędne jest uważne traktowanie wyzwań jakie niesie przyszłość, a wśród nich:
1. zmiany klimatyczne (huragany, powodzie, susze) jako dodatkowy czynnik degradujący substancję materialną i zasoby środowiska,
2. niepewność co do przyszłego rozwoju opartego na wiodącej roli rynku, a zagrożonego przez kryzys finansowy i społecznej nierówności,
3. szybki wzrost jednych miast i upadek drugich,
4. zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i wynikające stąd nowe potrzeby,
5. groźna dla rewitalizacji suburbanizacja i rozpraszanie zabudowy jako procesy przeciwstawne dla idei powrotu do miasta (compact city) i inwestowaniu na terenach zdegradowanych (brown fields),
6. wyzwania instytucjonalne związane z zarządzaniem zmianami.

Tak jak rozwój miast tak i ich rewitalizacja jest procesem długotrwałym wymagającym zachowania ciągłości. W tym kontekście kadencyjność władzy, rozproszenie kompetencji, brak interdyscyplinarnej i horyzontalnej współpracy są czynnikami hamującymi. Planowanie relatywnie do wyzwań zmieniło się bardzo mało i straciło instrumentalną ostrość skutecznego oddziaływania.

Wiele interesujących rozwiązań zaprezentowali goście z zagranicy. Ważnym sygnałem dla rewitalizacji jest zapowiadany większy nacisk Unii Europejskiej na problemy mieszkalnictwa.

Zygmunt Ziobrowski
Przewodniczący Rady Programowej
II Kongresu
rewitalizacji Miast


Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
serdecznie zaprasza na


II KONGRES REWITALIZACJI MIAST
– rewitalizacja jako narzędzie rozwoju ekonomicznego i społecznego


Kongres odbędzie się w dniach 12-14 września 2012 roku w Krakowie
(Nowohuckie Centrum Kultury)
 

Szanowni Państwo,
      Mamy przyjemnośc i zaszczyt zaprosić Państwa na obrady II Kongresu Rewitalizacji Miast.
     Tym razem spotkamy się z Państwem w Nowohuckim Centrum Kultury (Aleja Jana Pawła II 232 - Plac Centralny), w sąsiedztwie „starej” Nowej Huty, modelowego miasta z okresu socrealizmu, a dziś dzielnicy Krakowa wpisanej do rejestru zabytków jako dobro kultury, która obecnie poddawana jest intensywnej rewitalizacji.
     Do udziału w II Kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z problematyką rewitalizacji: animatorów, praktyków, ekspertów, naukowców i wszystkich, którym ta problematyka jest bliska. D
ołożymy wszelkich starań, aby obrady kongresu i atmosfera wśród uczestników były co najmniej tak dobre jak 2 lata temu.
     Mamy nadzieję spotkać się z Państwem ponownie w Krakowie – bardzo serdecznie zapraszamy.

                                       Organizatorzy II Kongresu Rewitalizacji Miast - zespół Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc                     Formularz zgłoszeniowy.pdf

Członkowie Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji (Partner Kongresu) sa objęci 20% zniżką w opłacie kongresowej.

PROGRAM KONGRESU (v.29.08.2012)

UWAGA - SPECJALNA PROMOCJA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU

Miło nam poinformować Państwa o specjalnej promocji wydawnictw Instytutu dla wszystkich uczestników II Kongresu Rewitalizacji Miast. Każdy uczestnik Kongresu będzie miał możliwość nabycia 12-tomowej serii Rewitalizacja Miast Polskich w specjalnej cenie 50,40 zł/komplet (cena obowiązująca to 240 zł). Prosimy zamawiających książki o podanie danych do faktury (nazwa instytucji, adres, numer NIP). Książki będzie można odebrać podczas Kongresu lub zostaną przesłane pocztą na koszt nabywcy.

 Informacje o Nowohuckim Centrum Kultury (mapka, dojazd, zdjęcia).pdf

 

Cele Kongresu

  • Kontynuacja szerokiej dyskusji o problemach rewitalizacji miast w Polsce i Europie Centralnej.
  • Zwrócenie uwagi na problemy ekonomiczne i społeczne procesu rewitalizacji.
  • Powiązanie rewitalizacji z polityką rozwoju miast.
  • Regionalny wymiar polityki rewitalizacyjnej.
  • Wymiana doświadczeń w obszarze Europy Centralnej.

Problematyka Kongresu

  • ekonomiczne i społeczne aspekty rewitalizacji,
  • rewitalizacja terenów powojskowych i pokolejowych,
  • monitorowanie programów rewitalizacji,
  • ochrona dziedzictwa narodowego w procesie rewitalizacji,
  • rewitalizacja blokowisk (identyfikacja problemów, przykłady rozwiązań).

 RADA PROGRAMOWA
– Prof. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa
– Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński
– Dr Wojciech Jarczewski – IRM, sekretarz
– Dr Janusz Jeżak – IRM
– Ewa Kipta – Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”
– Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
– Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska
– Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich
– Prof. dr hab. arch. Krzysztof Skalski – Uniwersytet Jagielloński
– Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Szkoła Główna Handlowa
– Prof. nadzw. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski – IRM, Przewodniczący

 KOMITET ORGANIZACYJNY
– Jerzy Adamski – Przewodniczący, IRM
– Jaromir Matulewicz – sekretarz, IRM
Osobą do kontaktów w sprawie II Kongresu Rewitalizacji Miast ze strony organizatora jest Pan Jaromir Matulewicz – tel. 12 634 29 53 w.22, fax 12 633 94 05, e-mail kongres@irm.krakow.pl

 
Przewidujemy 3-dniowe obrady kongresu:
o    12.09.2012 r.  9:00 – 18:00
(3 sesje plenarne + 3-4 sesje równoległe/panele dyskusyjne)
o    13.09.2012 r. 10:00 – 18:00
(3 sesje plenarne + 3-4 sesje równoległe/panele dyskusyjne)
o    14.09.2012 r. 10:00 – 14:00 (2 sesje plenarne)

 

Do udziału w II Kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z problematyką rewitalizacji:
o    animatorów,
o    praktyków,
o    ekspertów,
o    naukowców.

 
W trakcie kongresu poruszane będą zagadnienia odnoszące się do takich obszarów jak:
o    dzielnice śródmiejskie i centra miast,
o    blokowiska,
o    tereny poprzemysłowe,
o    tereny pokolejowe,
o    tereny powojskowe.
Zaprezentowane zostaną zarówno doświadczenia polskie jak i zagraniczne.

 

 
W ramach przewidzianych sesji plenarnych, równoległych i posterowych możliwe będzie zaprezentowanie swoich doświadczeń i badań dotyczących następujących zagadnień:
o    praktyczne doświadczenia – rewitalizacja jako narzędzie rozwoju miast,
o    finansowanie rewitalizacji:
      - montaże finansowe,
      - mechanizmy finansowania, 
      - partnerstwa i partycypacja podmiotów prywatnych,
      - efekt „dźwigni”.
o    regionalna polityka rewitalizacji,
o    społeczne problemy rewitalizacji (w tym gentryfikacja),
o    organizacja i zarządzanie procesami rewitalizacji,
o    monitorowanie procesów rewitalizacji i ich efektów,
o    kształcenie dla potrzeb rewitalizacji,
o    ochrona dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji.

 

 
Planujemy uzupełnienie kongresu o wydarzenia towarzyszące:
o    Wycieczka studialna dla uczestników kongresu po obszarach zrewitalizowanych w Krakowie (piątek 14.09 po południu lub sobota 15.09. przed południem):
    - Nowa Huta – wykorzystanie obiektów poprzemysłowych dla potrzeb kultury wysokiej (hala ocynowni Arcelor Mittal. Teatr Łaźnia Nowa);
    - Adaptacja przedwojennego lotniska Rakowice-Czyżyny dla potrzeb nowoczesnego muzeum i miejsca wydzarzeń kulturalnych (Muzeum Lotnictwa Polskiego);
    - Rewitalizacja terenów powojskowych dla potrzeb budowy nowoczesnego Centrum kultury, oferującego bogaty program kulturalny o profilu muzycznym,( planowane Centrum Muzyki);
    - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dla potrzeb budowy osrodka naukowego oraz rozwoju turystyki religijnej („Białe morza”, Centrum im.Jana Pawła II);
    - Spontaniczna rewitalizacja Kazimierza jako przykład zagrożeń wynikajacych z niekontrolowanego przebiegu procesu odnowy.
o    Część „studencka” kongresu (organizatorem będą studenckie koła naukowe z uniwersytetów ekonomicznych, kongres będzie patronem merytorycznym).

 

 

Wkrótce więcej informacji

Created by Eurohost