O IRMZakłady i Zespoły
B1 – Zakład Metodyki Planowania PrzestrzennegoKierownik dr inż. Grażyna Korzeniak

e-mail  ‘gkorzeniak@irm.krakow.pl’
tel. +48 12 634-23-46 wew. 43
fax: +48 12 633-94-05
Dr nauk o ziemi w zakresie geografii, leśnik, urbanista.
Specjalność: urbanistyka, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, polityka i system planowania przestrzennego, monitoring gospodarki przestrzennej, instrumenty planowania przestrzennego, studia i analizy przestrzenne w skali regionalnej.

Opis zakładu

Zakres prac:

 • prace teoretyczne i studialne dotyczące metodyki planowania przestrzennego w skali miejscowej i regionalnej;
 • prace planistyczne, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowania sporządzane na potrzeby planowania przestrzennego w tym opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko planów;
 • analizy przestrzenne w skalach regionalnych i subregionalnych;
 • studia i analizy krajobrazowe,
 • programy opieki nad zabytkami,
 • gminna ewidencja zabytków,
 • plany ochrony;

Udział w projektach krajowych i zagranicznych:

 • Projekt Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski na przełomie XX I XXI wieku
  Kierownik projektu: Katarzyna Gorczyca
      Głównym celem pracy było zbadanie przemian społecznych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski. Przedmiotem badań były osiedla mieszkaniowe, które zostały wybudowane w okresie od 1945 do 1990 r. W pracy wykorzystano metod badawcze z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i nauk społecznych  tj. przeprowadzono analizy zagospodarowania przestrzeni osiedli oraz analizę społeczno-demograficzną mieszkańców osiedli (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i jakości życia mieszkańców). Ramy czasowe analizowanych przemian wyznaczał przełom XX i XXI wieku; skoncentrowano się na analizie danych statystycznych z lat 1988, 2002, 2007 i 2011 oraz na danych z badań terenowych realizowanych w latach 2010−2012.
      Badania szczegółowe przeprowadzono dla 7 osiedli w 5 miastach Polski (Poznaniu, Krakowie, Tarnowie, Dzierżoniowie i Żyrardowie). Obiekty wybrane do badań wyznaczono na podstawie przyjętych w pracy kryteriów: położenia na terenie miasta, wielkości osiedla, czasu jego powstania, technologii wykonania budynków oraz stopnia zaawansowania prowadzonych działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. Na wybranych osiedlach wykonano analizy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i sytuacji społeczno-demograficznej mieszkańców. W pracy wskazano również scenariusze rozwoju wybranych osiedli, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju osiedli w powiązaniu z prowadzoną polityką lokalną, oraz określenie możliwości rozwoju społecznego i zachowania substancji wielkich osiedli mieszkaniowych.
      Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/02164” w ramach projektu Preludium I.

 • PROGRAM URBACT II – projekt Joining Forces. Metropolitan governance & competitiveness of european cities
 • PROGRAM: INTERREG III C - PROJEKT InterMETREX

 • PROGRAM INTERREG III B CADSES - PROJEKT REPUS - Strategy for Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone

 • Nowe zadania planowania miejscowego w zakresie kształtowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich

Przykłady opracowań wykonywanych przez zakład:

 

Created by Eurohost