Oferta

Oferta (rozwoju zawodowego i naukowego)

PRACUJ W IRM

Zagadnienia związane z szeroko pojętymi procesami rozwoju miast stają się w ostatnich latach coraz ważniejszym elementem procesów rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na innowacyjne rozwiązania dostarczane przez nasz Instytut. W związku z tym poszukujemy ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z zagadnieniami miejskimi i rozwijać swoją karierę zawodową w Instytucie. Do zespołu IRM można dołączyć korzystając z czterech programów rekrutacyjnych.
1. Realizacja projektów z IRM. Program rekrutacyjny dla liderów projektów – osób zainteresowanych realizacją swoich autorskich projektów badawczych, wdrożeniowych, szkoleniowych lub komercyjnych w oparciu o potencjał Instytutu.
2. Program IDEA dedykowany osobom posiadającym idee mogące zmieniać przyszłość. Przekonaj nas, że warto zainwestować w Twój pomysł, a my zatrudnimy Cię na okres do 2 lat, dając Ci czas i warunki na rozwinięcie Twojego pomysłu. Program jest aktywny od 15 marca 2015 r.
3. Oferty pracy – klasyczny program rekrutacji do projektów realizowanych w Instytucie.
4. Staże i praktyki. Program dla studentów i absolwentów chcących poznać specyfikę pracy w Instytucie i nabyć nieco doświadczenia. Wielu naszych pracowników zaczynało przygodę z IRM właśnie w ten sposób.

Formularz zgloszeniowy_praktyka

ZRÓB DOKTORAT W IRM

Proponujemy SYSTEM REALIZACJI PRAC DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU MIAST stanowiący ścieżkę uzyskania stopnia doktora dla osób zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym, gospodarką przestrzenną i polityką miejską w ramach projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w IRM. Każda osoba, przyjęta do Systemu, jest automatycznie zatrudniana w IRM na umowę o pracę (cały etat) na czas przygotowywania doktoratu. O udział w Systemie mogą ubiegać się zarówno pracownicy IRM jak i niezwiązani z naszym instytutem absolwenci dowolnych studiów magisterskich.

Celem Systemu jest stworzenie szczególnie zdolnym osobom przestrzeni do takiego rozwijania ich pasji, by jednocześnie wspierać rozwój Polski w zakresie problematyki objętej przez Statut IRM.

System otwarty jest dla wszystkich osób posiadających stopień magistra. Ogólnym warunkiem uczestnictwa jest zbieżność zainteresowań badawczych kandydata z tematyką prac badawczych aktualnie realizowanych lub w najbliższym czasie planowanych do realizacji w IRM. Nie dopuszcza się sytuacji łączenia studiów doktoranckich na jakiejkolwiek innej uczelni z uczestnictwem w Systemie.

Kryterium wejścia do systemu:
1. Udokumentowany dorobek naukowy. Wymogiem minimum jest opublikowanie przynajmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie z listy A lub B MNISW lub rozdziału w monografii naukowej recenzowanej.
2. Oświadczenie o tym, iż kandydat nie ma zamiaru łączenia realizacji pracy doktorskiej w IRM ze studiami doktoranckimi uczelni wyższej.
3. Podanie o przyjęcie do Systemu wraz z życiorysem naukowym, opisem dotychczasowego przebiegu kariery naukowej i zainteresowań badawczych.

Instytut zapewnia środki finansowe dla uczestnika Systemu na:
– udział w konferencjach i seminariach naukowych,
– przygotowanie publikacji,
– podnoszenie kwalifikacji.

W szczególności uczestnik Systemu może ubiegać się w ramach Dotacji Statutowej IRM o:
– Mini-granty badawcze na publikacje naukowe;
– Mini-granty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców, których beneficjentem jest IRM; 
– Nagrodę finansową dla uczestnika Systemu za otwarcie przewodu doktorskiego w wysokości 2 tys. zł.;
– Nagrodę finansową dla uczestnika Systemu za obronę pracy doktorskiej w wysokości 5 tys. zł.

Ponadto oferujemy:
– Organizację szkoleń zamkniętych z zakresu warsztatu naukowo-badawczego (min. 1 na kwartał).
– Organizację seminariów doktoranckich w IRM – cyklicznych spotkań, do udziału w których zobowiązani są wszyscy uczestnicy Systemu; 
– Pomoc w pozyskaniu projektu badawczo-rozwojowego w ramach którego przygotowywany będzie doktorat z uwzględnieniem zainteresowania badawczego uczestnika Systemu, charakteru prac badawczych realizowanych dotychczas w IRM oraz aktualnie dostępnych projektów;
– Znalezienie promotora oraz ew. promotora pomocniczego;
– Jednokrotny, dodatkowy miesięczny płatny urlop na dokończenie doktoratu (dostępny po otwarciu przewodu);
– Możliwość uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach i konsultacjach z zakresu warsztatu przygotowywania publikacji naukowych.

projekt Regulaminu systemu realizacji prac doktorskich w Instytucie Rozwoju Miast