Rada Naukowa

mgr inż. Jacek Bielecki – Polski Związek Firm Deweloperskich


Dyrektor Generalny, Główny Ekspert ur. 22 lutego 1954 r. w Warszawie
Wykształcenie wyższe: mgr inż. Politechnika Warszawska dyplom 1978 r.
Współzałożyciel i od  powstania w 2002 roku Członek Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Przebieg pracy zawodowej:
2004–2007 oraz nadal Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich;
od 2008 do 2011 Główny Ekspert Związku;
Autor dokumentu „Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce” zawierającego propozycje rozwiązań sprzyjających radykalnemu wzrostowi liczby budowanych mieszkań i powstrzymaniu wzrostu ich ceny.
Autor wielu opinii i propozycji do projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Budownictwa. Członek zespołów przy Ministrze Budownictwa przygotowujących projekty ustaw: Prawa budowlanego, O planowaniu przestrzennym i  O ochronie nabywców mieszkań na rynku pierwotnym.
Od 2004 członek Rady Dyrektorów UEPC (Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości) i członek komitetów UEPC: Ekonomicznego, Prawa i Środowiska oraz Projektowania i Rozwoju;
Od 2005 r Wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom;
1997–2004 Dyrektor Zarządzający firmy deweloperskiej i budowlanej PIB LECH z Piaseczna;
1995–2001 Politechnika Warszawska wydział Inżynierii Lądowej  – Asystent: zajęcia ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska i Wydziału Administracji m. in. z przedmiotu Gospodarka Nieruchomościami;
1992–2003 własna działalność gospodarcza – firma usług geodezyjnych;
1985–1989 Zakład Miernictwa Górniczego  – kierownik odcinków przy budowie metra warszawskiego, 1979–1985 Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne  – praca przy budowie osiedli mieszkaniowych i metra warszawskiego.
Uprawnienia zawodowe do samodzielnych funkcji technicznych z zakresu geodezji.
Certyfikat inżyniera górniczego III-go stopnia.
Członek Rady Naukowej IRM poprzedniej kadencji.

prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm – Politechnika Krakowska

abohm1
Specjalność: architektura i urbanistyka
Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Uzyskany tytuł profesora: 31.07.2000, nauki techniczne
Członek Rady Naukowej IRM poprzedniej kadencji
Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się na zagadnieniach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy miast oraz krajobrazu miejskiego. Jest autorem ponad 90 publikacji. Uczestniczy w pracach wielu organizacji, m.in. jest członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej, Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych Architektury i Sztuki Sakralnej oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Ponadto pracuje w Komisji Rewizyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów RP oraz jest członkiem rad redakcyjnych „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” i rocznika „Urbanistyka”

prof. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa

mbryx
Specjalność: ekonomika inwestycji, rynek nieruchomości
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH
Dziekan Studiów Niestacjonarnych  SGH
Prorektor SGH ds. Rozwoju – kadencji 2008 – 2012
Prorektor SGH ds. Zarządzania – kadencji 2012 – 2016
Uzyskany tytuł profesora: 31.10.2007, nauki ekonomiczne
Członek Rady Naukowej IRM poprzedniej kadencji
Były dyrektor warszawskiego Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds Osiedli Ludzkich (UN-Habitat Warsaw Office), Wiceprzewodniczący  Rady Zrównoważonego Rozwoju przy Prezesie rady Ministrów RP. Wybitny specjalista w dziedzinie rynku nieruchomości i polityki mieszkaniowej oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi i ich finansowana. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. książki pt. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.

dr Magdalena Dej – p.o. Zastępcy Dyrektora IRM ds. naukowych

Geograf, adiunkt w  Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Bliskie jej sercu są zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich. Autorka lub współautorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych m. in. oddziaływaniu dużych firm na otoczenie lokalne, obszarom wiejskim oraz ich relacjom z  ośrodkami metropolitalnymi, relokacjom przedsiębiorstw oraz szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków UE. Kierownik kilku projektów naukowych, w tym międzynarodowych.  Współtwórca i koordynator Śniadań u geografów – cyklicznych seminariów będących forum dyskusji pomiędzy naukowcami, politykami, urzędnikami, ekspertami i społecznikami w zakresie rozwiązań mogących realnie wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy polskich gmin, miast i regionów.

dr Karol Janas – IRM

KJ1432110140
Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Instytutu Rozwoju Miast. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk kładzie na wymiar społeczny i kulturowy badanych zjawisk. Zwolennik podejścia partycypacyjnego. Kierownik i koordynator projektów międzynarodowych; kierował m.in. realizacją programu rewitalizacji dzielnicy Podzamcze we Lwowie w ramach projektów Polskiej Pomocy Rozwojowej jak również koordynował prace kilkudziesięciu międzynarodowych ekspertów przygotowujących raport o stanie miast europejskich w dobie transformacji (State of the European Cities in Transition Report) na zlecenie Agendy ONZ ds. Osiedli Ludzkich UN-HABITAT. Znawca i miłośnik Nowej Huty, której poświęcił  swoją pracę doktorską. Z zamiłowania podróżnik, rowerzysta. Jako prezes Koła Geografów UJ kierował licznymi wyprawami naukowymi do krajów Europy Wschodniej i Azji

dr Wojciech Jarczewski – Dyrektor IRM

WJarczewski_small
Absolwent Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dziennikarstwa w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Realizując projekty badawcze i aplikacyjne szczególnie intryguje go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin i marketing terytorialny, uwarunkowania rozwoju rynku pracy, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały opublikowane w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach.
W latach 2014-2017 pełnił funkcję kierownika IRM, 2 maja 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora IRM.

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Przewodniczący Rady

tkudlacz
Specjalność: gospodarka regionalna, polityka ekonomiczna
Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uzyskany tytuł profesora: 31.07.2000, nauki ekonomiczne
Członek PAN oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Przewodniczący  Rady Naukowej IRM poprzedniej kadencji
Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej UEK. Główne zainteresowania naukowe to: rozwój i polityka regionalna i lokalna, ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego, zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych. Autor (lub współautor) ponad stu dwudziestu opublikowanych prac naukowych, w tym kilkunastu książkowych. Autor wielu ekspertyz wykonywanych dla władz publicznych (rządowych i samorządowych) w zakresie polityki regionalnej i lokalnej oraz strategii rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast. Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; w ramach Komitetu, przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej.

mgr Antoni Matuszko – IRM

mgr geografii, urbanista

mgr Dorota Szlenk-Dziubek – IRM

mgr geografii, urbanista. Specjalności: planowanie przestrzenne, studia krajobrazowe. Od 01.09.1988 r. zatrudniona w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie (dawniej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej). Członek Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach. Od lipca 2004 r. – Kierownik zespołu planowania przestrzennego i studiów w IRM. W dorobku: ponad pięćdziesiąt planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Członek kilkunastu Gminnych komisji architektoniczno – urbanistycznych. Otrzymała m.in.:
– Nagrodę Naukową Dyrektora IGPiK w kategorii ekspertyz za pracę zespołową pt: „Obliczanie oddziaływania ruchu ulicznego na środowisko miejskie” – 1993 r.,
– Wyróżnienie za publikację „Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko – słowackiej” (praca zborowa) – 2004 r.,
– Nagrodę  II stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie „Analiza Krajobrazu gminy Poronin” – 2008 r.
Publikacje:
– Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny  (IGPIK, praca zbiorowa, 1996 r.),
– Bariery modernizacji i rozwoju miast. (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, IGPiK oddział w Krakowie, praca zbiorowa; 1998 r.),
– Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego.(Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, praca zbiorowa; 2003 r.),
– Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko – słowackiej (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, praca zbiorowa; 2004 r.),
– Metoda określania wytycznych planistycznych na bazie wyznaczania kategorii wrażliwości terenu na przekształcenia. Analiza Krajobrazu gminy Poronin. (Urbanista – 2007 r. nr 9, artykuł).

Tatiana Tymosiewicz – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski – Zastępca Przewodniczącego Rady

22.11.2001 KRAKOW DR HAB ARCHITEKT ZYGMUNT ZIOBROWSKI DYREKTOR INSTUTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIALU W KRAKOWIE FOT GRAZYNA MAKARA / AGENCJA GAZETA

Kierownik wielu projektów badawczych, w tym projektu zamawianego pt. ‘Rewitalizacja miast polskich’ (2007-2010), projektów międzynarodowych m.in. polsko-brytyjskiego Programu ‘Gospodarka Przestrzenna Gmin’, za który obie strony otrzymały nagrodę Konsultantów Brytyjskich (1998) i honorową nagrodę Ministra Infrastruktury, autor lub redaktor wielu publikacji zwartych, główny projektant planów i studiów uwarunkowań dużych miast Krakowa, Warszawy, Katowic, Tripolisu (Libya); Prezes Izby Urbanistów w latach 2002-2006; Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2007); członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej; członek Sounding Board przy ESPON; Dyrektor krakowskiego Oddziału IGPiK (1987-2002). Dyrektor IRM w latach 2002-2008.