Dyrekcja

WJarczewski_small

dr Wojciech Jarczewski
Dyrektor

Absolwent Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dziennikarstwa w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Realizując projekty badawcze i aplikacyjne szczególnie intryguje go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin i marketing terytorialny, uwarunkowania rozwoju rynku pracy, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały opublikowane w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach.
W latach 2014-2017 pełnił funkcję kierownika IRM, 2 maja 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora IRM.

dr Magdalena Dej
p.o. Zastępcy Dyrektora IRM ds. naukowych

Geograf, adiunkt w  Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Bliskie jej sercu są zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich. Autorka lub współautorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych m. in. oddziaływaniu dużych firm na otoczenie lokalne, obszarom wiejskim oraz ich relacjom z  ośrodkami metropolitalnymi, relokacjom przedsiębiorstw oraz szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków UE. Kierownik kilku projektów naukowych, w tym międzynarodowych.  Współtwórca i koordynator Śniadań u geografów – cyklicznych seminariów będących forum dyskusji pomiędzy naukowcami, politykami, urzędnikami, ekspertami i społecznikami w zakresie rozwiązań mogących realnie wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy polskich gmin, miast i regionów.